Friday, 22 September 2023

درباره ما

درباره ما

درباره ما

با در نظرداشت چند دهه جنگ در افغانستان که ریشه صلح آسیب پذیر گردیده و خشونت ها برزندگی مردم افغانستان
درباره ما

درباره ما

جمعی از نویسندگان و خبرنگاران دغدغه‌مند مصمم شدیم هفته نامه‌ای را تحت نام “روزنه صلح” به هدف حمایت از برقراری