Monday, 25 September 2023
UN0467411
August 15, 2022

روزنه صلح: یونیسف در گزارش تازه خویش که امروز ۱۵ آگست  نشر شده است می گوید محروم ساختن دختران از حق شان برای ادامه تحصیل در دوره لیسه اثرات ویرانگر براقتصاد کشور خواهد داشت  و در این گزارش آمده است:” در نتیجه محرومیت دختران از ادامه تحصیل در دوره لیسه ، اقتصاد افغانستان حداقل ۵۰۰میلیون دالر آمریکایی در ۱۲ ماه گذشته متضرر شده است”. 

براساس یافته های یونیسف اگر سه میلیون دختر قادر به تکمیل دوره لیسه می شدند و وارد بازار کار می شدند ، زنان و دختران حد اقل ۵.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان کمک می شدند .  

داکتر محمد ایویا، نماینده یونیسف برای افغانستان گفت : “تصمیم گرفته شده در روز ۲۳ مارچ مبنی بر عدم اجازه دختران به ادامه تحصیل در دوره لیسه عمیقن تکان دهنده و نا امید کننده بود . این تصمیم نه تنها ابتدائی ترین حق دختران – یعنی حق تحصیل را نقض می کند، بلکه آنان را در معرض اضطراب، بهره کشی و سوء استفاده (بشمول قاچاق ، ازدواج های اجباری و زیر سن) بیشتر قرار می دهد.”

داکتر ایویا تاکید کرد :”  یونیسف آرزو دارد تا هر دختری که در افغانستان زندگی می کند درحال یاد گییری در مکتب ببیند؛”وی علاوه کرد : ما داد خواهی های مان را تا زمانیکه به هدف مان نرسیده ایم ، متوقف نخواهیم ساخت.

تحصیل نه تنها حق هر طفل است ، بلکه پایه  و اساس رشد و شگوفایی افغانستان در آینده نیز می باشد.

 

یونیسف در این گزارش خویش از افزایش ۹۰ درصدی سوء تغذی اطفال در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است.