Monday, 25 September 2023
WhatsApp Image 2022-12-29 at 11.09.18
December 29, 2022

روزنه صلح: وزرای خارجه استرالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، سوئیس، هلند، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا دراعلامیه ی مشترک از بی پروایی خطرناک طالبان مبنی به حقوق زنان  به شدت ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته اند که فوراً تصمیم ممنوعیت کارمندان زن را درسازمان های غیر دولتی و بین المللی لغو کنند.

در این اعلامیه آمده است: “حکم ممنوعیت کارمندان زن در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی (NGO) میلیون ها افغان را که برای بقای خود به کمک های بشردوستانه وابسته هستند، در معرض خطر قرار می دهد. ما از طالبان می خواهیم که فوراً از این تصمیم خود عقب نشینی کنند.”

در اعلامیه افزوده که زنان در عملیات های بشردوستانه و نیازهای اساسی جامعه نقش محوری دارند ، تا زمانی که زنان در کمک رسانی در افغانستان شرکت نکنند، سازمان های غیردولتی قادر نخواهند بود به آسیب پذیرترین افراد کشور دسترسی پیدا کنند تا غذا، دارو و سایر مواد و خدماتی را که مردم افغانستان برای زندگی نیاز دارند، فراهم کنند.

در اعلامیه گفته شده که طالبان همچنان به تحقیر حقوق، آزادی ها و رفاه مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، و بی علاقگی خود به روابط عادی با جامعه جهانی ادامه می دهند.

این کشورها از درخواست های مردم افغانستان برای بازگشت دختران به دانشگاه ، مکاتب ،انجام کار بشردوستانه و نیاز های اساسی حمایت کرده اند و از طالبان خواسته اند که به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و حقوق فرهنگی زنان و دختران درافغانستان احترام بگذارند.

طالبان از زمان مسلط بر افغانستان محدودیت های جدی را علیه زنان افغانستان وضع کرده اند و درروز های اخیر کار زنان را در نهاد ها و سازمان های داخلی و بین المللی ممنوع کردند که این اقدام طالبان به واکنش های شدید نهاد های بین المللی ، کشور ها و سازمان ملل متحد مواجه شد.

چهار سازمان بین المللی فعالیت های شان را در افغانستان متوقف کردند.