Wednesday, 7 June 2023
109344899_1153455768362449_6047471860837769495_n
July 20, 2020

هفته نامه روزنه صلح : خانه صلح افغانستان که چتری از نهاد های مدنی می باشد می گوید پروسه صلح از مسیر اصلی آن منحرف گردیده و با پراگندگی های سیاسی، حزبی و حتی جامعه جهانی مواجه است.

خانه صلح افغانستان امروز( ۳۰ سرطان) در کنفرانس مطبوعانی خویش تحت عنوان ” نگرانی های خانه صلح افغانتسان از  پراگنده گی و کندی تلاش های  پروسه صلح” اظهار داشت که مدتی است که روند صلح به چالش های جدی ونگران کننده مواجه است .

مسؤولین خانه صلح افغانستان گفتند که  رهایی زندانیان که اولین گام در راستای عملی شدن توافقات بود به یک وسیله برای کشمکش های متداوم هر دوطرف یعنی طالبان و حکومت مبدل گشته است که این خود مانع بزرگ سر راه پروسه صلح افغانستان است.

این خانه عدم تطبق تفاهم نامه سیاسی میان محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله ، رئیس شورای عالی مصالحه را نیز یک چالش در برابر روند صلح میداند و می گوید: “ایجاد ساختاری بنام شورای عالی مصالحه امیدواری های بیشتر ایجاد نمود اما تشکیل و کارکرد این شورا برای مردم تا همین اکنون قناعت بخش نبوده و شاهد تلاش های پراگنده از آدرس وزارت صلح ، هیات مذاکره کننده و بازیگران  مختلف  بوده و موجودیت ساختاری را بنام شورای مصالحه زیر سوال میبرد، در حالیکه به اساس تفاهم نامه تمام ساختارها بایست تحت هدایت این شورا فعالیت مینمود.”.

 این خانه خواهان  روشن شدن هرچه زودتر سرنوشت تشکیل شورای عالی مصالحه برای پروسه صلح افغانستان شد.

نعیم ایوب ذاده یکی از اعضای منتخب خانه صلح افغانستان گفت که حکومت در قبال صلح تنها سیاسی بر اساس منافع حکومت عمل می کند و فرصت های دیگر که پیش زمینه صلح است در نظر ندارد.

محمد کریم سروش از اعضای دیگر منتخب خانه صلح افغانستان گفت در گفتگوی صلح تا هنوز سیاسی و انحصاری عمل شده است ، همه افراد دخیل در پروسه صلح از حکومت و رهبران احزاب سیاسی که روی منافع شخصی گام بر میدارند ، هستند .  پروسه صلح  یک پروسه ملی و ارزوی همه مردم افغانستان است . اگر در این پروسه غرض شخصی و سیاسی وارد شود ، روند صلح به چالش های جدی تر از امروز مواجه خواهد شد که قربانی شان ملت افغانستان است.

در اعلامیه خانه ی صلح افغانستان نیز امده است که طالبان با پروسه صلح افغانستان مشکوک برخورد میکنند و هنوز هم موضع شان دراین موضوع مشخص نیست.

این درحالی است که هنوز رایزنی برای آغاز گفت وگوی صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به نتیجه نرسیده است.

افزایش خشونت ها بر جریان پروسه صلح سایه افگنده است و حکومت افغانستان قبل از گفت وگو خواستار کاهش خشونت ها و آتش بس است.