Friday, 22 September 2023
FMnNbA3XsAkANGU
February 27, 2022

بیش از ده ها هزار نفر امروز ( یکشنبه ۲۷ فبروری ۲۰۲۲ ) در برلین پایتخت آلمان علیه تهاجم روسیه به خاک اوکراین اعتراض کردند .

  اعتراض کننده گان حمله روسیه را به خاک اوکراین محکوم کردند و خواهان  توقف جنگ  و صلح شدند.

پلیس آلمان گفته است که بیش از صد هزار نفر در این تظاهرات اشتراک کرده اند که اشتراک کننده گان در حال افزایش است.

اعتراض ها در دیگر کشور ها نیز علیه  تهاجم روسیه بر اوکراین افزایش یافته است .

اوکراین چهارمین روز است که در جنگ با روسیه است ، هزار ها اوکراینی از خانه  شان را ترک کرده اند و عازم کشور های همسایه اوکراین شده اند