Wednesday, 4 October 2023
23004521_497452497296116_5875319890892425840_o-880x550
June 22, 2020

اعلامیه مطبوعاتی خانه صلح افغانستان
۲ سرطان ۱۳۹۹
کابل، افغانستان

کابل: افغانستان طی ۱۸ سال گذشته تلاش های زیادی را برای تحقق صلح با ساختارهای متفاوتی انجام داد و با چالش های فراوانی نیز روبرو گردید که این چالش ها هر کدام به نوبه خود در مختل ساختن پروسه صلح نقش داشتند.
بعداز تفاهم سیاسی و ایجاد شورای عالی مصالحه، باورمندی مردم بالای سیاسیون و پروسه صلح بیشتر گردید اما از ایجاد این ساختار مدت بیشتر از یک ماه گذشته و هنوز هم مشکلات درون سازمانی و عدم تفاهم سیاسی در ان دیده میشود كه اين تنش ها مانع فعالیت های پروسه صلح گردیده و در نهایت باعث این گردیده است که ساختارهای قبلی و افراد انفرادی هر کدام به زعم خویش رهبری یک فعالیت را برعهده بگیرند و فعالیت هایی را برای جمع آوری نظرات ساختارها و کتگوری های مختلف مردم انجام دهند. به باور خانه صلح افغانستان اکنون، زمان قهرمان سازی اشخاص و افراد و پراکندگی در امورات صلح نبوده بلکه باید به اساس آخرین تفاهم، رهبری تمام فعالیت های صلح به شورای عالی مصالحه گذاشته شود تا این ساختار تمام فعالیت ها را مدیریت و سازماندهی نموده و از پراکندگی و کار چندین بار و از مشکلات آینده جلوگیری نماید.

خانه صلح با در نظر داشت شرایط حساس کنونی پشنهادات خویش را قرار ذیل بیان میدارد؛
۱-سیاسیون افغانستان باید برای پروسه صلح متحدانه و صادقانه از شورای عالی مصالحه حمایت نموده واین شورا را به عنوان یک ادرس مشخص برای پیشبرد برنامه های صلح بپذیرند تا زمينه گفتگوهای بین الاافغانی فراهم گردد.
۲-برای پیشبرد بهتر امورات صلح و مشخص بودن ادرس براي اين پروسه ملي، وزارت دولت در امور صلح در چوکات شورای عالی مصالحه اقدام گردد.
۳-خانه صلح افغانستان از ادامه تنش هاي سیاسی بعداز تفاهم سیاسی میان داکتر عبدالله و‌داکتر غنی نگران بوده و طرفين باید هرچه زودتر به این تنش ها پایان ببخشند.
۴-هیات مذاکره کننده به شکل انفرادی سعی در تهیه و تدوین نظریات ساختارها و در مجموع مردم نباشند و به صورت گروهی برای مشوره با گروه های مختلف برنامه مشخص داشته باشند.
۵- خانه صلح افغانستان وضعیت فعلي را حساس دانسته از سیاسیون افغانستان میخواهد تا برای این پروسه تلاش صادقانه نموده تا فرصت ازدست نرود.
۶- شورای عالی مصالحه افغانستان با در نظرداشت حساسیت زمان هرچه زودتر فعالیت های عملي و ساختاری خودرا اغاز نموده تا با پروسه صلح افغانستان معامله صورت نگيرد.
۷- مردم افغانستان خواهان پايان بخشيدن بِه هر تنش و مداخله كه پروسه صلح را بِه چالش مواجه میسازد، هستند.
۸- متحدان بين المللی بِه ويژه ايالات متحده امريكا از پروسه صلح حمايت صادقانه نمايد.