Friday, 22 September 2023
finland
March 19, 2021

سازمان ملل متحد در گزارش جهانی خوشحالی فنلند را خوشحال ترین  کشور شناخته است.

این گزارش در نتیجه سروی سه ساله  سازمان  بین المللی گالوپ در مورد خوشحالی در جهان ترتیب و نشر شده است.

شاخص های که در این گزارش به ان پرداخته شده است ، در آمد ناخالص ملی برهرفرد ، حد وسط عمر ، آزادی ، فساد اداری درحکومت ها و تجارت می باشد.

در میان ۱۴۹ کشور ، دنمارک ، سویس ،آیسلند ، هالند ، ناروی ، سویدن ، لوکزامبورک و نیوزلند از  ده کشور خوشحال دنیا است.

در میان ۱۴۹ کشور افغانستان روندا و زیمباوی در رده های آخر قرار دارد.