Monday, 25 September 2023
امداد گران زن
January 2, 2023

روزنه صلح : دفتر هماهنگی امدادهای بشر دوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های امداد رسان، تهدید جدی به جان ۲۸ میلیون شهروند افغانستان است.

این دفتر اعلام کرده است که اکثر خانواده های افغان برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز مند هستند.

با این که افغانستان با رکود اقتصادی، فقر و بیکاری رو به رو است و در اکثر خانواده ها مادران سرپرست می‌باشند و با منع کار بیرون از منزل برای زنان، این خانواده ها دچار مشکل اقتصادی هستند.

 در حالی که، ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی، بسیار از موسسات مدد رسان کار خود را در افغانستان متوقف کردند.

مسئولین این سازمان ها گفته اند که بدون همکاران زن خود قادر به ادامه کمک‌رسانی در افغانستان نیستند

این در حالیست که طالبان در ممنوعیت کار زنان گفته اند، این تصمیم را بر اساس قوانین شرعی گرفته‌اند.