Wednesday, 7 June 2023
FmVfFpFX0AYHX9s
January 13, 2023

روزنه صلح : ین اگلند، منشی عمومی شورای مهاجرت ناروی به قند هار نرفت و در نامه ی به شورای علمای قندهار و والی قندهار خواستار صدور احکام جدیدی شد که به زنان اجازه کار در سازمان های غیردولتی و آموزش زنان در تمام سطوح را بدهد.

او در توییترش نگاشته است :”متأسفم که نتوانستیم به قندهار برویم”.

وی گفت که در صورت اجازه دادن به کارمندان زن  آماده هستیم که فعالیت های خود را از سر بگیریم.

ین اگلند به دنبال ممنوعیت زنان از کار در سازمان های غیرحکومتی و بین المللی توسط طالبان  روز یکشنبه هشتم جنوری (۱۸ جدی) به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان درکابل دیدار جداگانه داشت.