Monday, 25 September 2023
reuters_com_2021_newsml_RC2KGL9JTTLL_0
May 3, 2021

براساس توافق نامه صلح میان آمریکا و طالبان و فرمان رئیس جمهور جوبایدن روند خروج نیرو های خارجی از اول می سال جاری آغاز شده است و خروج نیروهای  نظامی امریکا از افغانستان به دغدغه های جنگ پس از خروج نیروی خارجی از افغانستان همراه شده است.

انتونی بلنکن ، وزیر خارجه آمریکا دریک گفتگو با تلویزیون سی بی اس گفته است که خروج نیروها از افغانستان به معنای ترک افغانستان نیست.

بلینکن در این مصاحبه ۶۰ دقیقه ی می گوید:” ما باید برای هر سناریویی اماده باشیم و از روی هر رهنمودی وضعیت را بررسی کنیم . ما در ۲۰ سال که مشغول جنگ در افغانستان بودیم گاهی این را فراموش می کنیم که چرا ما آن جا رفتیم. هدف ما از این کار اقدام در برابر حمله کننده ای یازده هم سپتمبر بود و ما آن را انجام دادیم   اما اکنون سربازان ما دوباره به خانه های شان بر میگردند. این به معنای ترک افغانستان نبود و نیست”.

او در ادامه اطمنان داد که به کمک های بشری ، اقتصادی و توسعه ای امریکا برای افغانستان ادامه میدهد .

این سخنان در حال مطرح میگردد که با آغاز خروج نیروی خارجی از افغانستان جنگ شددت گرفته و حملات گروه طالبان افزایش یافته اند.

اما وزارت دفاع و امنیت ملی افغانستان می گویند که نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان قادربه دفع هر نوع حمله از سوی گروه طالبان می باشد و از توانایی و تجهیزات کافی برخوردار هستند.