Monday, 25 September 2023
ARGGG_1_0
April 10, 2020

براساس منابع آزمایش که از کارمندان ریاست جمهوری انجام گرفته است ، از  میان ۵۱۷ نمونه ۲۰ مورد مثبت به ثبت رسیده است .

وزارت صحت عامه افغانستان با ثبت ۲۰ مورد مثبت در دفتر ریاست جمهوری اقدام به آزمایش های بیشتر مقام های حکومتی کرده است.

در روز های اخیر افزایش رویداد های مثبت ویروس کرونا به نگرانی ها بیشتر از پیشتر افزوده است ، تا کنون ۵۲۱ رویداد مثبت ویروس کرونا درافغانستان به ثبت رسیده است .

در ۲۴ ساعت  ګذشته ۳۷ مورد مثبت  در ده ولایت به ثبت رسیده است . رویداد های تازه در ولایت های کابل ، هرات ، کندهار ، لوگر ، دایکندی، تخار ، بامیان ، پروان ، غور  ، باغیس ونیروز  به ثبت رسیده اند.

در ولایت های هرات و کابل بیشترین رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسیده است .

دراین مدت تا کنون ۱۶ نفر جان های خویش از دست داده اند.