Monday, 25 September 2023
_114581483_83d8f970-85c5-4b75-a01e-87bc7b1df5fb
August 14, 2021

محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی کوتا خویش در رابطه به وضعیت موجود افغانستان گفت که این کشور به دلیل جنگ تحمیل شده با خطر جدی بی ثباتی مواجه است.

او گفت که در چنین وضع فعلی کشور انسجام دوباره نیروهای  امنیتی و دفاعی اولویت اوست و در این زمینه اقدام جدی روی دست است.

او افزود که مشوره با بزرگان داخلی جریان دارد و نتیجه شان بزودی اعلام می گردد.

آقای غنی در سخنرانی دو نیم دقیقه ای خویش  که از سوی تلویزیون ملی نشر شد به خانواده نیروهای دولتی که اعضای فامیل خویش را ازدست داده اند تسلیت گفت.