Monday, 25 September 2023
peace-delegation
March 29, 2020

هفته نامه روزنه صلح : دولت افغانستان پس از چانه زنی در میان تنش های سیاسی خویش ، هیئت ۲۱ نفری مذاکره کننده  برای گفتگو با گروه طالبان معرفی نمود.

این هیئت از سه طرف تشکل شده است ، گروه اول از طرف محمد اشرف غنی ، گروه دوم از طرف عبدالله عبدالله و گروه سوم از بشکل متفرقه و اما در این هئیت نماینده جامعه مدنی شامل نیست.

گروه طالبان گفتگو با این هیئت را رد کرده و می گوید که این هیئت خلاق توافق نامه صلح شکل گرفته است«این هئیت خلاف موقف اصولی» طالبان و  امضاء توافق نامه صلح میان آمریکا و طالبان است.

در اعلامیه که روز( شنبه ۸ حمل) ازسوی گروه طالبان به نشر رسیده است امده است که «برای اینکه به صلح دایمی و واقعی برسیم ، هیئت مذاکره کننده باید به موافقه تمام جهت ها تشکیل شود ، تا همه جهت ها در افغانستان شامل هیئت باشند و نمایندگی کنند. اما در ترکیب دیده می شود دیگر جهت ها ( نهاد های مدنی ، رسانه ها ، اقوام که در اقلیت هستند و مردم عام) به وضوح شامل نیستند». گروه طالبان می گوید که حکومت می تواند مانند دیگر مردم افغانستان شامل هیئت باشد و از یک جهت نمایندگی کند.

 همزمان با معرفی این هیئت ، گروه طالبان نیز هیئت ۱۵ نفری خویش را برای مذاکره در مورد رهایی زندانیان طالبان معرفی نمود که قرار بود روز شنبه وارد کابل شود و اما آمدن این هیئت و گفتگو با این هیئت در یک زمان نامعلوم معطل شد.

شورای امنیت ملی می گوید که زمان آمدن هیئت گفتگو کننده طالبان برای آغاز گفتگو ها در مورد رهایی زندانیان در کابل، روشن نیست.

جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی می گوید قرار است که در مرحله نخست صد تن زندانیان طالبان رها گردد اما رهایی این زندانیان مشروط به کاهش خشونت ها از سوی گروه طالبان.

 این در حالی است که تنش های سیاسی برای مقام ریاست جمهوری میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله درحال خود باقی است و درگیری میان نیروی نظامی دولت افغانستان و گروه طالبان ادامه دارد. ولسوالی یمگان کندوز بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد و درگیری میان طالبان و نیروی دولتی در نزدیکی شهر کندوز جریان دارد.