Monday, 27 March 2023
309FDBF5-1275-4F6E-89A7-87F5616B14BC_w1597_n_r1_st
June 24, 2021

سازمان جهانی حمایت از کودکان (سیف د چلدرن) درواکنش به کشته شدن شش کودک در ننگرهار در اثر اصابت یک مرمی هاوان از طرف های درگیر جنگ درافغانستان می خواهد که حقوق بشر را احترام نموده و اجازه ندهند که به کودکان ومکاتب آسیب برسد.

این سازمان  در اعلامیه ی که روز گذشته(۲۳ جون) منتشر شده است می گوید که همه طرفهای جنگ باید برای حفاظت کودکان و مکاتب تلاش کنند و بی توجه ی در این مورد آرزو های آینده و نسل بشر را برباد میدهد.

این اعلامیه درحال منتشر می شود که روز گذشته یک مکتب فاریاب که از سوی این موسسه کمک شده بود مورد اصابت مرمی قرار گرفت.