Wednesday, 7 June 2023
a5d6311e431a44734e4508d9d27aaf6c
January 8, 2022

جنرال قمر باجو، رئیس ستاد ارتش پاکستان  گفته است که جلوگیری از بحران بشری درافغانستان میتواند به صلح منطقه ی کمک کند و مهم است.

براساس روزنامه تایمز جنرال قمر باجوه این موضوع را با یکی ازمقام های بریتانیا مطرح کرده است.

این سخنان درحالی مطرح می شود که از یک طرف وضعیت بشری در افغانستان بحرانی است و از طرف دیگر شهروندان افغانستان و رهبران سیاسی افغانستان ، پاکستان را در بحران سیاسی و امنیتی متهم می کنند.

پاکستان همواره برای توجه جامعه جهانی در حل بحران بشری افغانستان و جلب کمک های کشور ها صدا بلند کرده است و  خود نیز کمک های بشر برای افغانستان ارسال کرده است.