Wednesday, 4 October 2023
unnamed
March 9, 2021

کمیته مصؤونیت خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه خویش می گوید که در شش ماه گذشته ۲۰ درصد خبرنگاران زن وظایف شان از دست داده اند و تنها در چند ماه اخیر بیش از ۳۰۰ زن خبرنگار وظیفه شان را ترک کرده اند.

این کمیته دلایل اصلی ترک وظایف خبرنگاران را افزایش قتل های هدفمند ، نا امنی و کاهش برنامه های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا خوانده است.

مجیب خلوتگر، رئیس اجرائیه اداره حمایت از رسانه های آزاد(نی) چالش دیگر را ترک خبرنگاران از کشور می گوید و می افزاید تهدید خبرنگاران باعث شده است که خبرنگاران کشور را نیز ترک کنند.

در چند ماه اخیر قتل های هدفمند به جان خبرنگاران افزایش یافته است و در سال جاری خورشیدی ده خبرنگار در حمله های هدفمند در افغانستان کشته شده اند.