Wednesday, 4 October 2023
WhatsApp Image 2023-01-03 at 18.38.30
January 3, 2023

روزنه صلح : انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان تایید کرده که خالد قادری،خبرنگار رادیو نوروز از بند طالبان رها شده است.

این انجمن، در یک یاد داشت کوتاه در صفحه ی فیسبوک خود از آزادی قادری استقبال و امیدوار هستند که دیگر هیچ خبرنگار و و کارمند رسانه محکوم به زندان نشوند.

خالد قادری نخستین خبرنگار بود که (۱۷ مارچ)سال گذشته،  به اتهام انتقاد از نظام طالبان در فیسبوکش در هرات باز داشت و در یک دادگاه نظامی این گروه محاکمه و به یک سال زندان محکوم شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز محاکمه‌ی قادری را در بیست گذشته بی سابقه و حکم طالبان علیه او را (غیرقانونی)خوانده بودند.

این در حالیست که طبق آمار در سال 2022 ، 260 قضیه خشونت علیه روزنامه نگاران به ثبت رسیده است.