Wednesday, 4 October 2023
نان کار و آزادی
May 29, 2022

روزنه صلح: گروهی از زنان و دختران در کابل در پیوند به فقر و بیکاری روزافزون و محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان، در شهر نو کابل راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

شمایل توانا یکی از زنان معترض به روزنه صلح گفت که این راهیپمایی از سوی جنبش خودجوش زنان معترض و جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی سازمان‌دهی شده است.

او افزود که این راهیپمایی، امروز یک‌شنبه(۸ جوزا) در شهر نو کابل برگزار شده است.

زنان و دختران معترض در این راهپیمایی‌شان، شعارهایی چون«نان»، «کار»، «آزادی» و«تحصیل حق من است» را سرادادند.

یکی از دختران معترض به خبرنگاران گفت که آن‌ها تا رسیدن به حقوق مساوی، به اعتراضات‌شان ادامه می‌دهند.

تظاهرات زنان و دختران در کابل در شرایطی برگزار می‌شود که حکومت مستقر در کابل، با گذشت هر روز، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را علیه زنان وضع می‌کند.

در یک ماه اخیر، رهبری طالبان با صدور فرمانی، حجاب را بر زنان و دختران اجباری کرد و نیز، نمایش چهره‌ی زنان مجری را در شبکه‌های تلویزیونی ممنوع اعلام نمود.