Friday, 22 September 2023
235333806_875214256764102_5807535141108775852_n
August 17, 2021

گروه از زنان در یک برنامه داد خواهی در جاده های شهر کابل از گروه طالبان خواستند که حق آموزش ، کار ومشارکت سیاسی را از آنها سلب نکنند.

این زنان امروز (۲۶ اسد) در جاده های شهر کابل بر آمدند با شعار تآمین  حقوق و آزادی های شهروندی صدا بلند کردند.

 انعام سمنگانی ، یک عضو کمیسیون فرهنگی گروه طالبان نیز امروز از طریق تلویزیون دولتی افغانستان اعلام کرد که زنان باید مطابق قانون شریعت در ساختار حکومت شامل باشند.

او افزود: ” امارت اسلامی نمی خواهد که زنان قربانی باشند”.

زنان افغانستان با در نظرداشت پنج سال تجربه حکومت امارت اسلامی نگرانی محروم شدن حقوق شهروندی شان هستند.