Monday, 25 September 2023
unnamed
August 5, 2020

هیئت اجرایی بانک جهانی حمایت خویش از برنامه دسترخوان  ملی اعلام کرد.

این بانک شام روز گذشته(۱۴ اسد) در یک خبر نامه اعلام کرد که مبلغ ۲۱۰ میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از برنامه دسترخوان ملی افغانستان تصویب کرده است .

در اعلامیه این بانک امده است:” در نظر است که پروژۀ کمک برای خانواده‌ها و جوامع افغان متاثر از کوید-۱۹ به گونه هماهنگ و منسجم از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات، اداره مستقل ارگان های محلی و شاروالی کابل تطبیق گردد. از طریق این پروژه قرار است که شورا  های انکشافی قریه در سطح ولسوالی ها و روستا های افغانستان برای خانواده های بی بضاعت و مستحق بسته های مواد غذایی و صحی را خریداری و توزیع نماید. با خریداری و تهیه مواد غذایی و بسته های صحی از پرچون فروشان و عمده فروشان محلی انتظار میرود که جوامع روستایی زمینه را برای حمایت از مشاغل و تشبثات کوچک نیز در محلات مسکونی شان فراهم نمایند. این کمک جدید مالی به دولت افغانستان کمک میکند تا دامنه خدمات اجتماعی را از طریق  شورا های انکشاف محلی تحت برنامه ملی میثاق شهروندی گسترش داده و  اثرات فوری شیوع ویروس کووید-۱۹ روی شرایط خانواده های آسیب پذیر در سراسر کشور را کاهش دهد.”.

این طرح از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به هدف همکاری برای خانواده های نیازمند در جریان همه گیری ویروس کرونا به ولسی جرگه پیشنهاد شده بود.

دوهفته پیش ولسی جرگه در نشست رسمی با اکثریت آرا  این طرح و برنامه را رد کرد . اعضای ولسی جرگه دلیل رد این طرح را ضعف مدیریت حکومت در تطبیق این برنامه و عدم شفافیت درمصارف می گوید.