Monday, 25 September 2023
FmBEc72WAAES0VQ
January 12, 2023

روزنه صلح : انتونیو گوترش ، دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در نشست سازمان ملل متحد گفت که حمله به حقوق زنان ودختران در افغانستان “ایجاد آپارتاید مبتنی بر جنسیت” است.

آقای گوترش در توییترش نیز از کشور ها خواسته است که از چشم انداز و ارزش های منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت کنند و قوانین بین المللی را رعایت کنند.

طالبان در مدت 16 ماه حاکمیت خود در افغانستان همه فرصت های شغلی ، فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی را از زنان گرفته اند و با دستورات متفاوت تحصیل زنان در دانشگاه و آموزش دختران بالاتر از صنف 6 مکاتب را ممنوع کردند و در روز های اخیر کار زنان را در موسسات ممنوع کردند .