Wednesday, 4 October 2023
شاخص صلح جهانی
January 2, 2023

روزنه صلح : شاخص جهانی صلح (GPI) در گزارش تازه خود گفته است که افغانستان از میان 163 کشور جهان نا امن ترین کشور جهان است.

موسسه اقتصاد و صلح (IEP) و GPI  هر ساله سطح صلح جهانی را ارزیابی کرده و روند صلح کشور ها را تجزیه وتحلیل می کند .

این نهاد در یافته های تازه خود در سال 2022  آیسلند را آرام ترین کشور و افغانستان را نا امن ترین کشور از میان 163 کشور که 99 فیصد کشور ها را تشکل میدهد ، شناخته است.

این نهاد گفته است :«افغانستان نا آرام ترین کشور جهان در پنجمین سال متوالی و پس از یمن ، سوریه ، روسیه وسودان جنوبی ،بوده است».

در رتبه بندی این نهاد افغانستان خطر ناکترین کشور با رنگ سرخ در رتبه آخر -163 قرار گرفته است .