Monday, 25 September 2023
2404961
May 10, 2021

گروه طالبان در یک اعلامیه  اعلام کرده اند که در سه روز عید فطر حملات شان متوقف می سازد و آتش بس می کنند.

در اعلامیه این گروه که شب گذشته(۱۹ ثور) منتشر شده آمده است:” به جنگ جویان این گروه هدایت داده شده  که در سه روز عید رمضان ، حملات تعرضی شانرا در برابر نیروهای امنیتی افغان در سرتاسر افغانستان متوقف سازند.”

در اعلامیه می افزاید که  دو طرف در این سه روز به مناطیق تحت کنترول همدیگر اجازه رفت و آمد نخواهند داشت و درصورت حمله بالای جنگ جویان گروه طالبان ، این گروه از خود دفاع خواهد کرد.

گروه طالبان در سال ۱۳۹۸ نیز سه روز عید رمضان آتش بس اعلام کرده بودند و مردم از این اقدام خوشبین بودن که این آتش بس ادامه یابد .

دولت افغانستان در مورد اعلام  آتش بس گروه طالبان در سه روز عید رمضان واکنش و نظر خویش را ابراز نداشته است.

این آتش بس در حال اعلام میگردد که گفت گوی صلح موقتاُ متوقف شده و قرار است بعد از عید رمضان نشست ترکیه برای  روند صلح افغانستان برگزار شود.

دولت افغانستان و مردم افغانستان الویت صلح را آتش بس میدانند که نخست آتش بس عمومی و طولانی برقرار گردد.

اما گروه طالبان آتش بس را مشروط به خروج نیروی خارجی و آزادی زندانیان خویش میدانند و حملات خویش را علیه نیروی دولتی افغانستان افزایش داده اند .