Monday, 25 September 2023
ضیا رفعت
March 8, 2020

زن و غزل و هشت مارچ

همیشه نیمه‌ی خالیِ مردمی؛ علاوه بر این…

برای نیمه‌ی دیگر توهمی؛ علاوه بر این…

لطیف، ناز، تن‌انگیز، تازه؛ با وجودِ این

به چشمِ هر چه دکان، دستِ دومی؛ علاوه بر این…

خدا و آدم و جنت نساختند، تنها تو

چرا مقصرِ سوءِ تفاهمی؛ علاوه براین…

سر از تنور بَدرَ آوری به هر کجا که روی

جگردریده‌ای، از جنسِ گندمی؛ علاوه براین…

ستاره‌ها بَدَر از خانه بی‌حجاب می‌گردند

تو آفتابی و در سایه‌ها گمی؛ علاوه براین…

نمازِ کس نشود بی‌تو، خود ولی حقیرترین

تو آب غسلی و خاکِ تیممی؛ علاوه بر این…

به احترامِ خدا باش بنده‌ام که فرموده:

تو مِلکِ مردی از آن‌رو که خانمی؛ علاوه براین…

ضیای رفعت