Monday, 25 September 2023
57114852_642007432916827_6499507522943057920_n
October 14, 2021

ما فقرا

کارگران

اکثريت خاموش

همیشه در جنگ بوده ایم

جنگ برای نان

چیزی برای باختن نداشته ایم

این جنگ ها

وجهاد

جنگ ما نبوده است

ما جنگ را نباخته ایم

جنگ همیشه وجود داشته است

سرمایه داران

ارباب ها

ملا ها

کشیشان

به جنگ ها

جنگ فرم دیگری داده اند

سال ها به ما توهم هدیه داده بودند

با دروغ های شاخ دار

اکنون

پرده ها دریده است

راز ها آشکار شده است

که

تمام مرگ های ما

تمام جنگ های آزادیبخش

وجهاد های مقدس

به خاطر پری کردن جیب های سیاستمداران

حساب های بانکی

شرکت های جهادی

و خدایان زمینی بوده است

ما کارگران وفقرا

مواد سوختی ماشین جنگی بوده ایم

ما….

زلمی کاوه