Wednesday, 19 January 2022

عدم رعایت حقوق بشر بحران آفرینی در کشور است

حقوق بشر وحقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطیق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آنها شده است. افغانستان کشوری است که همواره حاکمان  شان حامل نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده اند ، اما با سقوط حکومت جمهوری اسلامی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان بیشتر از پیش نقض حقوق بشر و نفی آزادی مدنی و بیان افزایش یافته است. در پنج ماه حاکمیت طالبان در افغانستان ،  درهای مکاتب دخترانه به روی دختران در سراسر کشور بسته شدند ، محدودیت جدی برای دانشجویان اناث وضع شد ، فرصت های شغلی از زنان گرفته شد و ۲۸ فیصد از کارمندان اداره های ملکی حکومت که زنان بودند از کار برکنار شدند ، بیش از نصف دفاتر رسانه ها بسته شدند و ۶۰ فیصد از روزنامه نگاران افغانستان را ترک کردند ،  پوشیدن حجاب جبری(برقع) وضع شد ، حمام های زنانه بسته شدند ، در سفر زنان
همراه با آوای صلح و رضایت

همراه با آوای صلح و رضایت

امشب، صدای شادی در هوا پیچیده است  آسمان مملو از برق سال نو است ابرها زیر لحاف ستاره های بیدار
صلح اعتراف آشکار با حقیقت است:

صلح اعتراف آشکار با حقیقت است:

صلح کلام مسافری است در درون خویش به مسافری که به سمت دیگر می‌رود … صلح دو کبوتر ناآشناست که
اکثريت خاموش

اکثريت خاموش

ما فقرا کارگران اکثريت خاموش همیشه در جنگ بوده ایم جنگ برای نان چیزی برای باختن نداشته ایم این جنگ
جنگ و زن

جنگ و زن

جنگ و زن وقتی زنی در کنج خانه می‌گرید؛ ابتدا گلدان‌ها یکی یکی پژمرده‌ می‌شود آفت به باغچه سرایت می‌کند

there is not post in layout1