Wednesday, 22 March 2023

سقوط و سلطه

سرمقاله این شماره قرار شد به وضعیت حقوق بشر از زمان سلطه طالبان پرداخته شود. با سلطه طالبان، حقوق بشر در همه زمینه‌ها با چالش‌های جدیی روبه‌رو شد که نمی‌شود در یک جستار کوتاه و حتی بلند، به آن پرداخت. چالش‌های حقوق بشری در زمینه‌های مختلف نیاز به پرداختن دارد. سر مقاله‌های روزنه صلح بر آن است به چالش‌های حقوق بشری در زمینه‌های مختلف بپردازد. چالش‌های برجسته‌ای که حقوق بشر با آن مواجه شد خیلی جدی و قابل تأمل‌اند. این چالش‌ها مسلماً که تا زمان سلطه این گروه پا برجا خواهد بود. دور نمایی آیا برای براندازی طالبان وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در حال حاضر برنامه‌ای برای براندازی این گروه وجود ندارد. مگر این‌که فشارهای مردمی در داخل و خارج بر این گروه افزایش یابد.‌ خود افغانستانی‌ها باید به صورت جدی دست به‌کار شوند. رسانه‌ها در غیاب احزاب سیاسی کار دشواری در پیش دارند. در بیست سال تا سقوط، رسانه‌ها توسعه نسبی کج‌دار مریز داشتند. احزاب سیاسی اما با شعارهای
شجاع باش دختر

شجاع باش دختر

نویسنده: آرزو نوری همسایه‌ای عجیبِ داشتیم. یک‌خانم در یک‌حویلی تنها زندگی می‌کرد، و هیچ‌کسِ هم با او رفت وآمدی نداشت.خیلی‌برایم
مبارزه برای زندگی

مبارزه برای زندگی

نویسنده: آرزو نوری یما در اردوی‌ملی وظیفه داشت. او همیشه از سه‌‌برادرش که در راه‌ی وطن شهید گشته‌بودند یاد می‌کرد.
تفسیرِ آزادی

تفسیرِ آزادی

تفسیرِ آزادی در طنینِ شادِ قطارهای قافیۀ شاعرانِ شهرِ خالی از شُکوه نشانی از اندوهِ تو نیافتم، در ترنمِ ترانه‌ها
دانشگاه‌ که بسته‌شد، فامیلم نیز مهتاب را به‌زور به‌ شوهر دادند

دانشگاه‌ که بسته‌شد، فامیلم نیز مهتاب را به‌زور به‌ شوهر دادند

نویسنده‌: آرزو نوری دانشگاه‌ که بسته‌شد، فامیلم نیز مهتاب را به‌زور به‌ شوهر دادند. کاکا‌هایم به پدرم می‌گفتند:” دختر که

there is not post in layout1