Sunday, 28 November 2021

روز جهانی صلح ، یاد آوری درد ناتمام مردم افغانستان

نزدیک به چهار دهه می شود از نامگذاری روز جهانی صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می گذرد. ٢١ سپتامبر، برابر با 30 سنبله یک روز تاریخی و ماندگار درجهان برای نیکوداشت و پاسداری از صلح است ، از این روز بعنوان یک آرمان بشر برای توقف جنگ و خشونت گرامی داشت به عمل میاید. سازمان ملل این روز را روز جهانی آتش بس و عدم خشونت تعیین نموده است و از طرف های متخاصم و جنگ خواهان آتش بس است.ارج گذاری و پاسداری از این روز در حیات بشر یک امر جدی و شایسته است ، صلح شکل دهنده و حامی زندگی بشر در جهان است و زندگی بدون صلح  زندگی نیست. متآسفانه روزجهانی صلح در افغانستان در سایه جنگ تجلیل میشود و بیشتر از پیش شاهد قربانی شدن پیر ، جوان ، زن وکودک هستیم ، این وضع موجود شدد وعمق نگرانی ما را  افزایش داده و سایه صلح را با خط سرخ نشانه گرفته است.افغانستان خانه همه این
اکثريت خاموش

اکثريت خاموش

ما فقرا کارگران اکثريت خاموش همیشه در جنگ بوده ایم جنگ برای نان چیزی برای باختن نداشته ایم این جنگ
جنگ و زن

جنگ و زن

جنگ و زن وقتی زنی در کنج خانه می‌گرید؛ ابتدا گلدان‌ها یکی یکی پژمرده‌ می‌شود آفت به باغچه سرایت می‌کند
عاشق میهن نبودیم و چنین آواره ایم

عاشق میهن نبودیم و چنین آواره ایم

دستِ ما هرگز نبود این‌جا نشستن‌های ما می‌رویم و دست ما هم نیست رفتن‌های ما خون بگیرید چشم و تن
ماییم لاله‌های زردی در این بوستان صلح

ماییم لاله‌های زردی در این بوستان صلح

صلح ماییم لاله‌های زردی در این بوستان صلح بارانی هم نباریده بر ما از آسمان صلح آواره و مهاجر و

there is not post in layout1