Thursday, 24 June 2021

حق مردم قربانی قدرت نشود

شش ماه از آغاز گفت وگوی صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان میگذرد ، از آغاز گفت وگوی صلح  رهبران سیاسی چانه زنی های قدرت داشته اند و هرکدام به نحوی در روند صلح دخالت کرده اند. در روز های اخیر نیز نه تنها رهبران حکومت بل رهبران سیاسی هر کدام بانگاه متفاوت در قبال روند صلح افغانستان گام برداشته اند. میر رحمان رحمانی ، رئیس مجلس نمایندگان در یک تقابل جدی در برابر صلح قرار گرفته اند ، مطرح کردن حکومت موقت بدون در نظرگرفتن خواست های مردم گذشتن از حق مردم است . این دور دوم ریاست جمهوری محمد  اشرف غنی است و اما در دور دوم بیشتر از پیش شاهد تنش های جدی میان حکومت و رهبران سیاسی بوده ایم و هرکدام قدرت را هدف قرار داده و از خواست های مردم گذشته اند. اگر از چالش های دور گذشته حکومت داری محمد اشرف غنی در قبال صلح بگذریم ، چالش های امروزی حکومت را در قبال صلح به
کتاب «عشق و انتحار» رونمایی شد

کتاب «عشق و انتحار» رونمایی شد

هفته نامه روزنه صلح : رومانِ «عشق و انتحار» اثر نادرشاه نظری که با رویکرد صلح  وخشونت پرهیزی نوشته شده
کاش همه بال می داشتیم

کاش همه بال می داشتیم

نویسنده : آمنه قربانی ساعت از دوازده شب گذشته است. گلویم درد خفیفی دارد. احساس تشنگی مرا وا می دارد
پای از خانه بیرون می گذارم ، روی ماین ها

پای از خانه بیرون می گذارم ، روی ماین ها

غصه نخور گلم وحشت نان شب من است غم چای صبحم دل‌هره نان چاشتم پای از خانه بیرون می‌گذارم و
تا به کی بر دل مان سوزن و نشتر بزنیم؟

تا به کی بر دل مان سوزن و نشتر بزنیم؟

تیغ* بردار، بیا حادثه را سر بزنیم با تفنگ آمده، ما هم گپِ خنجر بزنیم این چه رسم است که

there is not post in layout1